Intrebare rezolvata

avatar

Care sunt actele contabile ce trebuiesc tinute pentru o intreprindere individuala platitoare de TVA?

Activitatea de baza e comertul cu amanuntul in magazine nespecializate.

A intrebat Sorin Ilies

Raspunsul ales

avatar

Mariana Dinita a raspuns pe 3.07.2009, 10:07

Conform normelor metodologice privind conducerea si organizarea evidentei contabile in partida simpla (vezi Cod fiscal):
4.Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevăzute în prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.
5.Pentru determinarea veniturilor, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţa încasărilor/plăţilor sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate, contribuabilii pot utiliza şi alte formulare cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.
6.În funcţie de necesităţi contribuabilii pot utiliza şi alte formulare stabilite prin norme metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă.
7.Contribuabilii vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice (exploatarea masei lemnoase, prestările de servicii cu caracter internaţional, jocurile de noroc etc.).
8.În cazul utilizării modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate în conformitate cu prezentele norme metodologice. În această situaţie elementele referitoare la conturi, debite, credite, semnăturile de aprobare, avizare, precum şi alte elemente similare nu se completează.
9.În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-contabile este necesar să fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevăzute de normele legale.
10.Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în condiţiile prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.
Evidenţa contabilă în partidă simplă a veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
a)venituri din activităţi care constituie fapte de comerţ;
b)venituri din profesii libere;
c)alte venituri.
Pentru asociaţiile fără personalitate juridică evidenţa contabilă în partidă simplă a veniturilor se va ţine în mod distinct.
34.Evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.
35.În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrăinare.
În cazul în care asociaţiile îşi încetează activitatea, iar foştii asociaţi continuă să funcţioneze în mod individual, bunurile din patrimoniul asociaţiei trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în Registrul-inventar al acestora şi se amortizează în continuare, se consumă sau se vând, după caz.
În toate cazurile de înstrăinare este necesară evaluarea bunului, care se poate face la preţurile practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică.
În cazul încetării definitive a activităţii, sumele obţinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum şi stocurile de materii prime, materiale, produse finite şi mărfuri rămase nevalorificate sunt incluse în venitul brut.
36.Stabilirea venitului net obţinut sau a pierderii înregistrate în cadrul asocierii se determină pe fiecare contract de asociere.
37.Pentru înregistrarea veniturilor din activităţi independente contribuabilii vor utiliza, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii, formularele cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, prevăzute în prezentele norme metodologice, după caz:
- Chitanţă (cod 14-4-1);
- Factură (cod 14-4-10/aA) şi Factură fiscală (cod 14-4-10/A);
- Bon de comandă-chitanţă (cod 14-4-11/a şi cod 14-4-11);
- Fişă de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);
- Monetar (cod 14-50-61);
- Extras din borderoul de plăţi din data de .......... (cod 14-4-20).
Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.
38.Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada în care au fost efectuate prestaţiile.
Pentru fiecare tip de activitate desfăşurată se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b) în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologică.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de:
- comerţ angro vor întocmi pentru livrările efectuate formularele Factură (cod 14-4-10/aA), respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A);
- comerţ cu amănuntul vor întocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61), în condiţiile în care nu se utilizează aparate de marcat electronice fiscale;
- producţie vor întocmi pentru livrarea producţiei formularele Factură (cod 14-4-10/aA), respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A) şi/sau Chitanţă (cod 14-4-1), după caz.
Contribuabilii care desfăşoară următoarele activităţi:
- organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);
- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignaţie sau mandat comercial);
- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;
- transport de bunuri şi de persoane;
- alte activităţi cuprinse în Codul comercial, precum şi pentru veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pot întocmi, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţa încasării sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate, formularele Factură (cod 14-4-10/aA), respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A), Chitanţă (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
În relaţiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate atât pe bază de chitanţă, bon fiscal etc., cât şi prin bancă, să întocmească factură.
În relaţiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate prin bancă, să întocmească factură.
Plătitorii de taxă pe valoarea adăugată vor întocmi factura fiscală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
39.Plăţile lunare efectuate de societăţile comerciale (de asigurare şi reasigurare etc.) către persoane fizice, reprezentând contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere în baza unui contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe baza Borderoului de plăţi din data de ...... (cod 14-4-20), care va cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:
- numele şi prenumele beneficiarului de venit;
- codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;
- venitul brut la care se aplică cota de impozit de 10 % sau 15 %;
- alte contribuţii obligatorii reţinute în momentul plăţii de către plătitorul de venituri, după caz;
- impozitul pe venit reţinut prin stopaj la sursă;
- suma achitată;
- semnătura beneficiarului de venit.
40.Totalurile lunare din Fişa pentru operaţiuni diverse se vor înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activităţi. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operaţiuni diverse reprezintă venitul contribuabilului.
În cazul contribuabililor care realizează venituri dintr-o singură activitate, totalul veniturilor se regăseşte în Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe rândul "Total", nemaifiind necesară deschiderea Jurnalului privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c).
Contribuabilii care încasează în numerar toate veniturile realizate pot să evidenţieze aceste venituri numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse.
41.În cazul contribuabililor plătitori de taxă pe valoarea adăugată, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzătoare ale Jurnalului pentru vânzări (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b) şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse pentru veniturile realizate (cod 14-6-17/c).
42.În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, înregistrarea veniturilor se face în baza Raportului fiscal de închidere zilnică şi a Registrului special, întocmit în condiţiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.
Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de natura lor, astfel:
a)cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt:
- cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi mărfuri;
- cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi;
- cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru terţi;
- chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară activitatea, pentru utilaje şi pentru alte instalaţii închiriate, utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;
- dobânzile aferente creditelor bancare;
- cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare;
- cheltuielile cu primele de asigurare;
- cheltuielile cu reclama şi publicitatea;
- cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;
- cheltuielile cu energia şi apa;
- cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane;
- cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare;
- cheltuielile de personal;
- cheltuielile cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit;
- cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi alte contribuţii obligatorii;
- cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
b)cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul;
c)cheltuielile de protocol;
d)cheltuielile cu amortizarea fiscală;
e)în cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal), cheltuiala deductibilă se determină, după caz, proporţional cu:
- numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere;
- numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere;
- numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi
f)alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare privind impozitul pe venit.
44.Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a)cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5 % din baza de calcul determinată conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;
b)cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2 % din baza de calcul determinată conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;
c)suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;
d)cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2 % la fondul de salarii realizat anual;
e)pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;
f)cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
g)contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;
h)prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita stabilită potrivit legii;
i)cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
j)cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, potrivit legii;
k)dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României;
l)cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.
45.Angajatorii au obligaţia să întocmească, pentru salariaţii cu contract individual de muncă, după caz, Fişa fiscală 1 (pentru venituri din salarii la funcţia de bază - FF 1), respectiv Fişa fiscală 2 (pentru venituri, altele decât cele de la funcţia de bază - FF 2).
În vederea completării fişelor fiscale 1 şi 2 şi stabilirii drepturilor băneşti ale persoanelor angajate, angajatorul va întocmi statul de salarii.
46.Pentru flecare fel de cheltuieli se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.
Contribuabilii pot întocmi o singură fişă pentru operaţiuni diverse care să cuprindă toate cheltuielile a căror deductibilitate nu este plafonată.
Contribuabilii care nu efectuează cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot să evidenţieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse.
47.Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din Fişa pentru operaţiuni diverse se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

(G)Calculul venitului net
48.Venitul brut cuprinde:
a)sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;
b)veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
c)câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;
d)veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
e)veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă.
Nu constituie venit brut şi nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi sumele încasate, cum sunt:
- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi ori în cursul desfăşurării acesteia;
- sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;
- sumele primite ca despăgubiri;
- sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.
Pentru aceste categorii de operaţiuni fie se deschid fişe pentru operaţiuni diverse distincte, fie se întocmesc situaţii cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situaţia acestor sume.
Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor şi care sunt plătite în cursul unui an fiscal.
49.Înregistrarea în evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor mobile şi imobile se face la valoarea de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, după caz.
Creanţele, respectiv facturile emise şi neîncasate, precum şi obligaţiile stabilite conform legii şi neonorate se înregistrează la valoarea lor nominală în fişe pentru operaţiuni diverse. Aceste fişe se deschid distinct pentru creanţe şi datorii.
Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în conformitate cu reglementările din titlul II din Codul fiscal.
Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile înregistrare în Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).
50.Evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor din patrimoniu se ţine în conformitate cu prevederile normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
51.Orice sumă plătită, respectiv încasată, în numerar sau prin bancă se va înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b).
Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârşitul anului fiscal să se încadreze în prevederile legale.
52.Venitul net sau pierderea fiscală se calculează astfel: din totalul sumelor încasate, evidenţiate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor şi drepturilor, evidenţiate în Fişa pentru operaţiuni diverse, şi totalul sumelor plătite, evidenţiate în col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, şi se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile şi totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.
Venitul net sau pierderea fiscală va fi influenţată cu plăţile şi/sau încasările efectuate în avans, care se referă la alte exerciţii fiscale, în cazul drepturilor de proprietate intelectuală, cu impozitul de 15 % din venitul brut încasat, iar în cazul valorificării bunurilor în regim de consignaţie, veniturilor obţinute ca urmare a unor activităţi desfăşurate în baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, precum şi în cazul activităţilor de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu impozitul de 10 % din venitul brut încasat, reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual.
(H)Calculul taxei pe valoarea adăugată
53.Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte în conformitate cu reglementările fiscale specifice acesteia.
54.Evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectate se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru vânzări (cod 14-6-12/a). În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
55.Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibile se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări (cod 14-6-17/b). În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea cumpărărilor de bunuri şi/sau a serviciilor prestate de terţi şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.


Sursa: Norme Cod fiscal

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Ec. mst. jurist Chirila Minodora Olga a raspuns pe 3.07.2009, 07:24

acte contabile obligatorii:
registrul inventar si registrul de incasari si plati se numeroteaza si se snuruiesc si se stamplieaza de catre Finante.
urmeaza in cazul comertului cu amanuntul sa stabiliti pretul de vanzare prin note de receptie cu amanuntul, vanzare se face in baza bonului fiscal-atentie casa de marcat fiscala si gestiune o evidentiati ca stoc in : Raportul de gestiune.
Sa tineti evidenta TVA-ului: registrele jurnal de tva.(DECLARATIILE DE TVA SE DEPUN SI SE PLATESC TRIMESTRIAL CA SI CELE DE SALARII DACA AVETI SALARIATI)
va recomand sa va cumparati si un registru pentru evidenta controalelor nu este obligatoriu dar il recomand pentru punctul de lucru, se cumpara de la finante.(REGISTRUL UNIC DE CONTROL)

SUCCES!

Voteaza:   0 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello