Intrebare rezolvata

avatar

Cum se procedeaza in cazul demisiei unui administrator?

O persoana X a fost numit sef administrator al societatii cu sediul in Romania. In cazul in care si-ar da demisia ce obligatii trebuie sa-si implineasca?

In cazul in care nu este inlocuita persoana x de cine este administrata de firma?

A intrebat Mangi Paolo

Raspunsul ales

avatar

Dragos Petre a raspuns pe 9.04.2009, 14:38

Preaviz de 30 zile, perioada in care isi face treaba conform fisei postului!
Administrarea firmei va fi facuta de un alt administrator!
Mai departe... succes!
Cu stima,
http://www.nincorserv.wgz.ro

Sursa: http://www.ghidulomuluipractic.wgz.ro

Voteaza:   9 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Aurel Cozma a raspuns pe 10.04.2009, 00:42

Procedati conform statutului (Actului de constituire), capitolul "conducerea si administrarea societatii".
Adresati-va ONRC si solicitati detalii.Este posibil sa fie necesara modificarea actului.

Voteaza:   2 0 Raporteaza abuz


avatar

Adetu Ligia a raspuns pe 10.04.2009, 11:57

Consultati statutul societatii si fisa de post ( daca exista - de obicei administratorii societatii nu au fisa de post ci contract cu specificatii clare)
Chiar si dupa prezentarea demisiei administratorului - daca cererea nu a fost aprobata de AGA-  raspunderea fostului administratorului exista, pentru o parte din contractele in care a angalat firma
- credite si bilete la ordin semnate/avalizate
- programe europene accesate
- contracte speciale in derulare ( cu angajarea clara a administratorului
- contracte de vanzare nefinalizare ( promisiuni de vanzare)
- certificarea bilanturilor etc
Este bine sa va informati serios, nu este o problema asa de usoara, un administrator de firma nu-si poate da demisia fara a raspunde ( o perioada de timp, minim 3 luni ) pentru actiunile in care a angajat societatea
Daca AGA a acceptat demisia persoanei, probabil a stabilit si conditiile in care  accepta demisia si perioada de urmarire/raspundere

Pentru a doua intrebare sunt multe alte solutii legale  si trebuie sa le studiati cu atentie . Va sugerez sa luati legatura cu o firma de avocatura.
La numirea noului administrator va sugerez sa specificati conditiile de incetare a activitatii foarte clar

Mult succes

Voteaza:   2 0 Raporteaza abuz


 

avatar

Ec. mst. jurist Chirila Minodora Olga a raspuns pe 10.04.2009, 15:07

act aditional revocare administrator si numirea unui nou administrator, act constitutiv actualizat si ................ onrc

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz


avatar

Ana Roxana Rusu a raspuns pe 10.04.2009, 20:47

Buna ziua,

Depinde daca acea Societate era o SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA sau o SOCIETATE PE ACTIUNI. Daca in statutul acelei societati nu este prevazuta aceasta situatie, legea privind societatile comerciale indica felul in care trebuie actionat.

In cazul S.A.-ului, Legea 31/1990, modificata si completata statueaza:
Potrivit legii, societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind intotdeauna impar. Până în prezent, legea societăţilor comerciale nu prevedea obligativitatea numirii unui număr impar de membri în consiliul de administraţie; Actuala reglementare clarifică însă definitiv această chestiune, stabilind imperativ că numărul administratorilor trebuie să fie impar. Ca şi până acum, în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni, dacă sunt mai mulţi administratori, aceştia se vor constitui obligatoriu, într-un consiliu de administraţie, spre deosebire de societăţile cu răspundere limitată, unde pluralitatea administratorilor nu obligă şi la înfiinţarea unui consiliu de administraţie sau a altui organ colegial. Noua lege instituie însă şi obligaţia numirii unui număr minim de administratori , în cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare, situaţie în care consiliul de administraţie trebuie alcătuit din cel puţin trei administratori .
Revocarea administratorilor
Ca şi până acum, administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. Noutatea apare în cazul revocării fără justă cauză, situaţie în care administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese. Vechea reglementare excludea în mod expres dreptul administratorilor de a ataca hotărârea adunării generale referitoare la revocarea lor din funcţie (art. 132, alin. 4 din Legea nr. 31/1990), astfel că, în lipsa unor prevederi derogatorii speciale, administratorul nu putea solicita instanţei nici anularea hotărârii, dar nici pretinderea unor daune pentru o revocare fără justă cauză. Imposibilitatea atacării hotărârii care are ca obiect revocarea din funcţie a administratorului este menţinută şi de noua reglementare însă legea prevede inechivoc în prezent că administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese în cazul revocării sale din funcţie fără justă cauză, daune-interese care, evident, pot fi obţinute, în cazul în care societatea refuză plata de bună voie a acestora, doar pe cale judecătorească. În prezent, legea legitimează, fără putinţă de tăgadă, calitatea procesuală activă a administratorului în formularea unei cereri introductive având ca obiect pretinderea de daune-interese pentru revocarea sa fără justă cauză, rămânând însă să dovedească producerea prejudiciului care să-l îndreptăţească la primirea sumelor de bani cu titlu de daune-interese, precum şi întinderea acestuia, potrivit regulilor generale consfinţite prin art. 1169 C. Civil.
Vacanţa administratorilor
În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. În cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor, care să facă numirile necesare. Două aspecte trebuie observate aici. Mai întâi, constatăm că, în caz de vacanţă a administratorilor, numirea administratorilor provizorii cade în competenţa exclusivă a consiliului de administraţie, fără a mai fi necesară şi prezenţa cenzorilor, aşa cum cereau imperativ dispoziţiile art. 156, alin. (1) din Legea nr. 31/1990. A doua noutate foarte importantă constă în posibilitatea pe care o acordă legea oricărei persoane interesate de a iniţia convocarea adunării generale pentru completarea consiliului de administraţie în caz de vacanţă, atunci când administratorii nu o fac. Mai intâi, trebuie precizat că doar instanţa, la cererea persoanei interesate, poate desemna o persoană pe care să o însărcineze cu convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor, care să facă numirile necesare şi totodată, să propună şi administratorul care va ocupa locul vacant în consiliu. Apoi, observăm că sesizarea instanţei în acest sens o poate face doar persoana interesată, astfel că, pentru a putea fi admisă o altfel de cerere, trebuie făcută dovada interesului.
Condiţii de independenţă
Îndeplinirea de către administrator a anumitor condiţii de independenţă este o cerinţă nouă în reglementarea cadru a societăţilor comerciale în România. Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor se poate prevedea că unul sau mai mulţi membri ai consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi. Legea nu defineşte ce înţelege prin « independent » însă arată situaţiile în care administratorul nu poate fi considerat independent, astfel că, per a contario, este independent administratorul care nu se găseşte în niciuna din situaţiile prevăzute de lege. Aceste situaţii, fără a fi limitative (actul constitutiv putând considera şi alte cazuri ca situaţii de dependenţă), sunt cele în care administratorul: a) este director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) este salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) primeşte sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) este sau reprezintă un acţionar semnificativ al societăţii; e) are sau a avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea; f) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate; g) este director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) a fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) este soţ/soţie sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societăţii sau cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-h).
Preşedintele consiliului de administraţie
Preşedintele consiliului de administraţie este ales de către consiliul de administraţie, dintre membri săi, însă poate fi numit şi de către adunarea generală ordinară care a numit consiliul, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv. Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administraţie însă dacă el a fost numit de către adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte, pe durata stării de imposibilitate.

Pentru o mai buna edificare va rog sa cititi si prevederile legale in materie.

SECŢIUNEA a III-a  - DESPRE ADMINISTRATIA SOCIETATII
Art. 137. - (1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.
(2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori.
(3) Dispozitiile prezentei legi cu privire la consiliul de administratie si care nu privesc sau nu presupun pluralitatea administratorilor se aplica administratorului unic in mod corespunzator.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 83 din Legea nr. 441/2006.

Art. 1371. - (1) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.
(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.
(3) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
(4) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.*
__________
*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 84 din Legea nr. 441/2006.

Art. 1372. - (1) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
(2) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.
(3) In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.
(4) Cand este un singur administrator si acesta vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa convoace adunarea generala ordinara.
(5) In caz de deces sau de imposibilitate fizica de exercitare a functiei de administrator unic, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala ordinara va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.
(6) In cazul in care societatea nu are cenzori, orice actionar se poate adresa instantei care autorizeaza convocarea adunarii generale de catre actionarul care a formulat cererea sau de catre alt actionar. Prin aceeasi hotarare, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta de art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.*
__________
*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 84 din Legea nr. 441/2006.

In cazul societatilor cu raspundere limitata, aceeasi lege dispune:
Art. 197. - (1) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
(2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
(3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
Art. 198. - (1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.
(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

Sursa: www.karan.ro

Voteaza:   1 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello