Intrebare rezolvata

avatar

Ma poate informa si pe mine cineva ce verifica Garda Financiara cand vine la sediul unei firme?

Imi e teama de asa ceva, nu m-am confruntat niciodata cu ei si vreau sa fie "totul" pus la punct.

As vrea sa aflu si despre Politia Economica, ce verifica atunci cand vin in control. Va multumesc!

A intrebat George Geo

Raspunsul ales

avatar

Marian Zaharia a raspuns pe 18.09.2008, 22:50

lasand putin la o parte limbajul sec al legii, garda financiara verifica daca v-ati inregistrat in contabilitate toti banii iesiti sau intrati, daca aveti documente justificative pentru stocul de marfa gasit. ca sa fiti in "regula" nu lasati nici un leu de capul lui . Politia Economica are atributii ce se pot confunda cu cele ale garzii financiare cu precizarea ca efectuarea unui control se face doar in urma unei sesizari cu privire la infractiuni economice in timp ce garda financiara poate efectua atat control de legalitate cat si de oportunitate.
Pe scurt: de ce tie frica de aia nu scapi! Daca aveti activitate si comerciala e greu sa scapati fara o amenda. Daca aveti activitati specifice de birou mai aveti o sansa.

Sursa: http://www.autorizatii.cabanova.ro; http://www.autorizatiiconsilier.cabanova.ro 0212412311

Voteaza:   5 0 Raporteaza abuz

Alte raspunsuri

avatar

Ec. mst. jurist Chirila Minodora Olga a raspuns pe 18.09.2008, 22:11

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 18/06/2007
Hotărâre nr. 533 din 30/05/2007
modificată prin Hotărârea nr.1171/2007
privind organizarea şi funcţionarea Gărzii FinanciareÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2, art. 3 alin. (3) şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Garda Financiară este instituţie publică de control, cu personalitate juridică, care exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal, care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală, organizată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(2) Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I 5, tronson 1+2, sectorul 3.
Art. 2. - (1) Garda Financiară are următoarea organizare teritorială:
a) Comisariatul General;
b) secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti.
(2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare este prevăzută în anexa nr. 1.
(3) Numărul maxim total de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805, din care 200 de posturi pentru aparatul Comisariatului General.
(4) Posturile vacante vor fi ocupate pe bază de concurs organizat la nivelul Comisariatului General sau, după caz, la nivelul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
(5) Numărul de posturi pentru fiecare secţie judeţeană şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti se distribuie din numărul maxim total prevăzut la alin. (3) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.
Art. 3. - (1) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(2) Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru toate unităţile din structura Gărzii Financiare. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii.
(3) Comisarul general reprezintă Garda Financiară în relaţiile cu terţii.
(4) Comisarul general numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul din structura Comisariatului General, precum şi pe cel de conducere din teritoriu, cu excepţia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncţi, comisarilor şefi secţie ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, care sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(5) Comisarul general asigură, prin deciziile luate, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor ce revin Gărzii Financiare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde în faţa ministrului economiei şi finanţelor şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de întreaga activitate desfăşurată de unităţile din structura Gărzii Financiare.
(6) Comisarul general este ajutat în activitate de un comisar general prim-adjunct şi de 3 comisari generali adjuncţi, având calitatea de funcţionari publici de conducere. În absenţa comisarului general, Garda Financiară este reprezentată de comisarul general prim-adjunct. În absenţa comisarului general şi a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiară este reprezentată de unul dintre comisarii generali adjuncţi, pe baza împuternicirii comisarului general, cu înştiinţarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 4. - (1) Comisariatul General este structura centrală a Gărzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigură realizarea strategiei de control, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Gărzii Financiare au competenţă de control operativ şi inopinat pe întregul teritoriu al ţării, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre.
(2) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare şi, respectiv, a secţiilor judeţene şi a Secţiei Municipiului Bucureşti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, şi se aprobă numărul posturilor de conducere prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 5. - (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unităţi teritoriale ale Gărzii Financiare, cu personalitate juridică, care au competenţă de control pe teritoriul judeţului şi al municipiului Bucureşti, în care sunt organizate. Sediile secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti din cadrul Gărzii Financiare sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale asigură, la cererea Gărzii Financiare, spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiei din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în condiţiile legii.
Art. 6. - (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de un comisar şef secţie, care numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul de execuţie din subordinea sa. Comisarul general poate delega calitatea sa de ordonator terţiar de credite comisarului şef secţie. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.
(2) În activitatea de conducere, comisarii şefi secţie ai secţiilor judeţene, respectiv comisarul şef secţie al Secţiei Municipiului Bucureşti sunt ajutaţi de comisari şefi adjuncţi, ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare. Numărul posturilor de comisari şefi adjuncţi se stabileşte conform art. 4 alin. (2).
(3) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General.
Art. 7. - (1) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se stabilesc relaţiile de coordonare, colaborare şi răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare.
(2) Statul de funcţii pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare, precum şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.
Art. 8. - (1) Comisarii din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti au competenţă de control pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea scrisă a acestuia, la cererea comisarilor şefi, pentru anumite operaţiuni de control pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene şi/sau din Secţia Municipiului Bucureşti. În situaţiile operative care nu suportă amânare, aprobarea scrisă poate fi obţinută ulterior începerii controlului.
Art. 9. - (1) Atribuţiile Gărzii Financiare, stabilite potrivit legii, se duc la îndeplinire de către comisarii Gărzii Financiare, cu respectarea deontologiei funcţionarilor publici învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale Garda Financiară efectuează, în mod permanent, controlul operativ şi inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, după caz, cu privire la:
a) participarea, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi de combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală;
b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite;
c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici;
d) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege, conform competenţei materiale.
(3) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii.
Art. 10. - (1) Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.
(2) Acţiunile întreprinse în realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin intermediul compartimentului desemnat în structura organizatorică cu aceste atribuţii şi vor fi coordonate şi supravegheate direct de comisarul general.
Art. 11. - Comisarii nou-angajaţi vor efectua un curs de pregătire profesională specifică în cadrul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă. Durata cursului, programa de studiu şi modalitatea de evaluare a cunoştinţelor dobândite se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare.
Art. 12. - Actele de control întocmite de comisarii Gărzii Financiare sunt acte administrative de control operativ şi inopinat şi se comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social al operatorului economic controlat, pentru luarea măsurilor fiscale, sau organelor de urmărire penală, după caz.
Art. 13. - (1) Actele prin care sunt dispuse măsurile cu caracter imediat rezultate din controlul efectuat de către comisarii Gărzii Financiare, a căror executare este în sarcina entităţilor verificate, constituie acte opozabile entităţilor respective.
(2) În actele de control încheiate se face menţiunea că acest control este operativ şi inopinat.
(3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu comisarii Gărzii Financiare constată prin proces-verbal contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale.
(4) Neexecutarea măsurilor dispuse de comisarii Gărzii Financiare în îndeplinirea atribuţiilor legal încredinţate şi prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sancţionează potrivit legii.
(5) Pentru constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi vărsarea sumelor la Trezoreria Statului, Garda Financiară utilizează formularele aprobate în condiţiile legii, până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2007, operând modificările corespunzătoare ca urmare a schimbării subordonării. La epuizarea stocului, noile formulare se solicită de Garda Financiară, se aprobă şi se eliberează în condiţiile legii. Garda Financiară va utiliza în continuare foile de vărsământ-chitanţe folosite în activitatea de trezorerie, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 14. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor încredinţate, comisarii Gărzii Financiare sunt îndreptăţiţi să dispună toate măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte măsuri rezultate din actele normative a căror încălcare o constată, potrivit competenţelor.
(2) Pentru exercitarea controlului operativ şi inopinat, comisarii Gărzii Financiare prezintă ordinul de serviciu, care este de regulă general, cu caracter permanent şi care indică numele comisarului şi competenţele acestuia, precum şi legitimaţia de control şi insigna, prevăzute de prezenta hotărâre.
Art. 15. - (1) Personalul Gărzii Financiare care îndeplineşte funcţii publice specifice este dotat cu uniformă, însemne distinctive, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoapărare. Uniforma şi celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi purtate numai în timpul exercitării atribuţiilor de control legal încredinţate, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare. Dotarea cu armament se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 68-71 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.
(2) Modelele uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de control şi ordinului de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Achiziţionarea uniformei şi a însemnelor distinctive se face în condiţiile legii pentru achiziţiile publice, iar normele de dotare şi durata de serviciu sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.
(4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoapărare, de protecţie şi de comunicare sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar achiziţionarea acestora se face în condiţiile legii.
(5) Armamentul se poate asigura atât prin achiziţii publice, cât şi prin redistribuire cu titlu gratuit de la alte instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate în condiţiile legii, în măsura disponibilităţilor, cu condiţia predării acestuia în perfectă stare fizică şi de funcţionare tehnică şi fiabilitate.
(6) Până la asigurarea condiţiilor materiale şi financiare pentru dotările prevăzute la alin. (1)-(5), precum şi până la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Gărzii Financiare utilizează dotările existente.
Art. 16. - (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente materiale şi morale, în condiţiile legii.
(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă şi condiţiile de repartizare şi utilizare a fondului de stimulente sunt prevăzute în normele metodologice cuprinse în anexa nr. 6.
Art. 17. - (1) Instituţiile specializate care pregătesc personal militar şi care prin lege au dreptul să deţină şi să folosească armament pentru realizarea unor atribuţii şi sarcini speciale de apărare sprijină Garda Financiară în realizarea programului de dotare şi de pregătire a personalului propriu pentru deţinerea şi utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice şi echipamentelor proprii.
(2) Răspunderea pentru asimilarea cunoştinţelor şi utilizarea corespunzătoare a acestora revine comisarilor Gărzii Financiare, care vor fi testaţi din punct de vedere fizic, psihic şi al cunoştinţelor necesare pentru acordarea dreptului de portarmă, anterior încredinţării armamentului şi echipamentelor respective.
Art. 18. - (1) Autoturismele din dotare sunt inscripţionate cu însemnul Gărzii Financiare în forma descrisă pentru insigna comisarului, în dimensiune corespunzătoare.
(2) Numărul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale şi consumul lunar de carburanţi pentru Garda Financiară sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(3) Numărul maxim de autoturisme şi mijloace de transport speciale pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă prin decizie a comisarului general, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 7.
Art. 19. - (1) Garda Financiară este finanţată de la bugetul de stat.
(2) Garda Financiară prevede, în bugetul de venituri şi cheltuieli, cheltuieli pentru manipularea, transportul şi depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse confiscării.
Art. 20. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Voteaza:   4 0 Raporteaza abuz


avatar

Gabriela Boroleanu a raspuns pe 18.09.2008, 23:49

Am sa incep cu Politia economica care are competenta de cercetare penala a aspectelor ce tin de criminalitatea economico-financiara.Dar din cate stiu eu era pe punctul de a se emite o Ordonanta de Urgenta prin care Garda financiara va prelua politia economica,deci se va desfinta astfel ati scapat de una din griji...!
Garda financiara vine legal in control de cate ori doreste.Controalele se fac in situatia in care exista o sesizare,sau vreo firma partenera solicita vreo rambursare de TVA,dar si in urma unor actiuni dictate de minister,acestea numindu-se,,controale tematice",avand scopul de a aduce neaparat bani la buget. Au dreptul sa controleze toate documentele contabile sau doar parte din ele,depinde de scopul pentru care au venit. Intotdeauna ei merg la intimidare,incearca sa te menti degajat,fara emotii vizibile si dale impresia ca esti in cunostinta de cauza cu tot ceea ce ei va spun.Trebuie neaparat sa aveti completate zilnic registrul de casa,registrul de cumparari si registrul de vanzari ,chiar si de catre cei care nu au atins plafonul de platitor de TVA,ca sa poata observa cu exactitate momentul depasirii acestuia.Atentie si la NIR-uri.Daca va puneti de acord cu contabilul,si fiecare isi face treaba corect sunt convinsa ca nu aveti motive de teama,si apoi sa mai plece,,naibii" si fara amenzi.
Cu bine

Voteaza:   3 0 Raporteaza abuz


 

avatar

Ion Vinca a raspuns pe 19.09.2008, 22:52

De ce ti-e frica nu scapi.Verifica in primul rand posibile contraventii unde amenzile sunt mari ca de exemplu; emiterea bonurilor de marcaj , dotarea cu aparate de marcaj ,utilizarea caietului special in care inregistgrezi la intrare si la plecare banii personali, documentele de aprovizionare / vanzare ,( daca sunt trecute codul fiscal , datele delegatilor , cnp al pers care a facut factura . Verifica inregistrarile contabile , provenienta marfurilor , calculul accizelor ( daca e cazul ) , inventarele.Si pana la urma , verifica tot SI DACA AI SAPCA.Daca ai , de ce ai ? Daca nu ai , de ce nu ai? Pana la urma isi fac treaba si nu trebuie condamnati

Voteaza:   3 0 Raporteaza abuz

Atentie! Acumulati 10.000 de puncte pe MegaAjutor si primiti un abonament MaxMember! Pentru mai multe detalii, click aici».

Axello